Nedvosmisleno je da je veliki broj studenata koji sebe vidi kao diplomatu Republike Srbije u nekoj stranoj zemlji. Jedan od načina da se napravi prvi od nebrojano koraka ka diplomatskoj struci je Diplomatska akademija pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije (a da li je zapravo to jednostavno i ko ima pravo da aplicira za program Diplomatske akademije), pokušaćemo u daljem tekstu da približimo.

O nastanku Diplomatske akademije

Prvi moderan zakon o diplomatskoj službi donet je 1886. godine za vreme vladavine kralja Milana. Zakonom su utvrđena pravila i uslovi za stupanje u službu, a diplomatski agenti, kao i svi drugi državni činovnici, morali su da imaju „nužna znanja i sposobnosti”. Kandidat za diplomatski poziv morao je da poseduje diplomu domaćeg ili inostranog fakulteta, da zna francuski jezik, da položi složeni prijemni ispit, a kasnije i diplomatsko-konzularni ispit, kojim su proveravana znanja i prve stečene diplomatske državničke veštine. Kroz diplomatsku službu i specifično diplomatsko školstvo prošli su mnogi naši velikani, od prvih srpskih diplomata: Jovana Dučića, Milana Rakića, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog do naših savremenika.

Diplomatsko školstvo Ministarstva spoljnih poslova je 1998. godine preraslo u novu organizicionu jedinicu Ministarstva, u Diplomatsku akademiju, koja u okviru svojih redovnih programa treba da unapredi posebna znanja i veštine i da postane uporište u profesionalnoj izgradnji diplomata i državnih službenika.

Ko može biti polaznik Diplomatske akademije?

U skladu sa članom 49. Zakona o spoljnim poslovima, Diplomatska akademija vrši stručno osposobljavanje i usavršavanje svojih službenika, kao i zaposlenih u drugim organima državne uprave i institucijama javnog sektora, koji imaju razvijenu međunarodnu saradnju.

Osnovni program diplomatsko–konzularne obuke za zaposlene u Ministarstvu spoljnih poslova traje devet meseci, kao i program stručnog usavršavanja za zaposlene u drugim organima. Nastava je organizovana u tri trimestra.

Ministarstvo spoljnih poslova, shodno programu stručnog usavršavanja, svake godine preporučuje bliže uslove za prijem kandidata iz drugih državnih organa i institucija, koji podrazumevaju:

  1. preporuku institucije u kojoj je kandidat zaposlen
  2. visoku stručnu spremu (studije u trajanju od najmanje četiri godine)
  3. starost do 35 godina, kao i
  4. znanje engleskog jezika.

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja selekciju kandidata, uzimajući u obzir ispunjenost preporučenih uslova, a naročito preporuku institucije, kao i rezultate koje je kandidat postigao tokom prijemne procedure.

Praksa

U skladu sa našim nastojanjima da unapredimo stručno usavršavanje studenata i postdiplomaca Republike Srbije, usvojen je novi Pravilnik, kojim se uređuju uslovi i okvir za obavljanje stručne prakse u zemlji i inostranstvu pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova.

Stručna praksa u Ministarstvu spoljnih poslova je deo posebnog Programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, koji za svaku godinu donosi ministar spoljnih poslova. Sprovodi se prema potrebama i mogućnostima Ministarstva spoljnih poslova, shodno predlozima organizacionih jedinica i diplomatsko-konzularnih predstavništva R. Srbije, i podrazumeva neposredno upoznavanje sa poslovima iz delokruga Ministarstva i državne uprave.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Punoletni državljani Republike Srbije, koji su studenti osnovnih studija, diplomci ili studenti poslediplomskih studija na fakultetima u zemlji ili inostranstvu, a nisu u stalnom radnom odnosu.

DUŽINA TRAJANjA:

Stručna praksa traje najmanje dve nedelje, a najduže šest meseci.

Nakon završetka stručne prakse Ministarstvo izdaje odgovarajuću potvrdu.

PROCEDURA PRIJAVLjIVANjA:

Zainteresovano lice treba da podnese odgovarajuću molbu za obavljanje stručne prakse najmanje dva meseca pre planiranog početka prakse, kao i sledeća dokumenta:

  1. popunjen obrazac prijave
  2. fotokopiju važeće lične karte ili pasoša Republike Srbije
  3. biografiju, i
  4. potvrdu fakulteta o studijama i prosečnoj oceni.

Kandidat, koji bude ušao u dalju proceduru, poziva se na razgovor, a o odluci Ministarstva se obaveštava u pisanoj formi.

KOME SE TREBA OBRATITI:

1. ZA PRAKSU U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije – Diplomatskoj akademiji, poštom ili elektronskim putem na adresu akademija@mfa.rs.

2. ZA PRAKSU U IZABRANOM DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE

Izabranom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije (npr. ambasada, stalna misija, generalni konzulat, konzulat, kulturno-informativni centar), poštom ili elektronskim putem. Elektronska adresa predstavništva dostupna je na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs.

NAKNADE I TROŠKOVI:

Lice koje obavlja stručnu praksu nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist za stručnu praksu. Ministarstvo i DKP RS ne snose putne troškove, troškove osiguranja, smeštaja i ishrane, kao ni druge troškove u vezi sa obavljanjem stručne prakse, osim ako drugačije nije predviđeno.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije